Ansök till Slöjd Stockholms residensprogram 2019

Hösten 2019 förflyttas del två av Slöjd Stockholms årliga residensprogram norrut till Umeå i Västerbotten. I länet finns en stark tradition för just rotslöjd. Två residensdeltagare kommer att erbjudas plats. Vi söker:

  1. En mästerslöjdare/traditionsbärare från det lokala slöjdfältet ROTSLÖJD, med intresse för tradering/överföring av kunskap till kommande generationer.
  2. En slöjdare, hantverkare eller konsthantverkare med intresse för slöjdpraktiker och rotslöjd i synnerhet som vill förvalta, utveckla kunskapstraditionen inom fältet.

De två deltagarna erbjuds ett stipendium på 25 000 kr vardera, produktionsstöd, boende under vistelsen, möjlighet till en arbetsplats, verkstad samt praktiskt och innehållsmässigt stöd från Slöjd Stockholm och Länshemslöjdskonsulenterna i Västerbotten. Residenset pågår under fyra arbetsveckor som kommer att kunna fördelas flexibelt över månaderna september, oktober och november i samråd mellan deltagarna. Programmet genomförs i samarbete med Västerbottens läns hemslöjdsförening och Västerbottens Museum.

Vem söker vi?

Vi söker en traditionsbärare med djup kunskap inom rotslöjden som är villig att under en koncentrerad tid dela med sig av sin kunskap till kommande generationer. Vi söker också dig som är särskilt intresserad av rotslöjd och vill lära dig genom tradering. Vi tror att ni är nyfikna på att pröva ert hantverksmässiga utövande i relation till en annan utövare. En traditionsbärare med djup kunskap inom rotslöjden möter en yngre adept genom ett dubbelt mentorskap.

I Västerbotten finns djup kunskap kring rotslöjden och hantverket att tillverka saker med rötter. Den immateriella kunskapen är dock hotad och därför vill vi nu trygga rotslöjdens fortsatta plats i länet och landet. Vi ser alltså ett stort behov av att föra över kunskapen till kommande generationer. Vi söker dig som är intresserad av någon eller flera av dessa ingångar och önskar pröva omsätta dem genom kunskapsöverföring och idéer.

Det finns inget krav på att vistelsen ska resultera i en färdig produkt, snarare uppmuntrar vi deltagarna till att använda situationen för att arbeta öppet och experimenterande, undersökande och lärande. Tillsättning görs i en urvalsprocess med representanter från Slöjd Stockholm, Västerbottens läns hemslöjdsförening och samarbetsparter.

De två stipendiaterna uppmuntras att arbeta experimenterande och i dialog med samlingarna vid Västerbottens museum. Nya konsthantverksföremål speglas mot äldre föremål, historia och utveckling som berättar om betydelsen av rotslöjden i Västerbotten. Förhoppningen är också att skapa ett utbyte mellan de två residensdeltagarna, i syfte att lära sig av varandras respektive hantverkskunnande, erfarenheter och metoder.

Skicka in ansökan senast den 4 augusti 

Ansökan ska innehålla ett projektförslag/förslag till hur residenstiden ska användas och en kortfattad beskrivning av din praktik vilken skickas senast den 4:e augusti 2019 till: slojdresidens@stockholmslansmuseum.se

Under residensperioden kommer vi att inom ramen för det publika programmet arrangera föreläsningar och workshopar tillsammans med våra samarbetsparter. Utöver detta finns utrymme för att utveckla ytterligare publika program kopplade till de två residensdeltagarnas arbete, eventuellt genom samarbete med till exempel Sjungaregården i Granö och Handens Hus i Skellefteå. Parallellt arrangeras också ett publikt program i Stockholm, genom växelverkan med aktiviteterna som äger rum i Västerbotten och Jokkmokk.

Om Slöjd Stockholms residensprogram

Residensprogrammet är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter. Med en verksamhet som rör sig mellan olika platser kan detta bidra till att pröva nya sammanhang och former för både utövande praktik och utveckling av samtalet kring det handgjorda.

Om Västerbottens Läns hemslöjdsförening och hemslöjdskonsulenterna i länet

Västerbottens läns hemslöjdsförening bildades år 1909. Till en början handlade det främst om att erbjuda länets handarbetande kvinnor möjlighet till rationell försäljning av slöjd. Som mest drev föreningen fyra hemslöjdsbutiker i länet. År 1948 anställdes länets första hemslöjdskonsulent som arbetade med kursverksamhet, demonstrationer och med butiksverksamheten samt framtagning av mönster. Sedan dess har slöjdarnas situation förändrats mycket och likaså konsulentverksamhetens uppdrag. Idag är föreningen arbetsgivare åt två konsulenter, en för hårdslöjd och en för mjukslöjd. De arbetar brett med att främja och stärka slöjden i länets alla kommuner, för alla åldrar och för yrkesverksamma slöjdare likväl som för nybörjare. Det sker genom kursverksamhet, tvärkonstnärliga utbyten med andra kulturaktörer i länet, temagrupper för slöjdare/hantverkare samt genom olika större projekt.

Om Västerbottens museum

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv, bl.a. etnologi, arkeologi, byggnadsvård, foto och berättande. Museet finns i Umeå men arbetar i hela länet genom lokala styrgrupper. Aktuella utställningar avlöser varandra löpande.

Slöjd Stockholm är initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande. Slöjd Stockholms residensprogram finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektets utveckling är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg. Programmet 2019 utvecklas och samordnas av Emily Fahlén och Asrin Haidari som också är konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2020 med stöd av Isac Enetjärn, vikarierande hemslöjdskonsulent i Västerbotten.